Cạnh tranh về giá và hệ lụy khung khiếp – P1

Sự nổi lên của TikTok Shop kéo theo đó là việc cạnh tranh về giá, thi nhau giảm giá, nhà nhà giảm giá, người người giảm giá.