Cạnh tranh về giá và hệ lụy khung khiếp – P2

Tiếp theo phần 1, phần 2 là góc nhìn khác của cạnh tranh về giá. Mình hi vọng qua 2 phần này, các bạn có góc nhìn thực tế nhất.