1

Điều Khoản và Điều Kiện Chương Trình Giới Thiệu Dành Cho TikTok Việt Nam

Share

Mục lục bài viết

[Đặc quyền và bảo mật] Điều Khoản và Điều Kiện cho Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè

Các Điều Khoản và Điều Kiện này (“Điều Khoản”) tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa TikTok Pte. Ltd. hoặc một trong các bên liên kết của TikTok Pte. Ltd. (các chủ thể này được gọi chung là “TikTok” hoặc “chúng tôi”) và bạn (“bạn” hoặc “Người Tham Gia”), đồng thời đưa ra các điều khoản và điều kiện để Người Tham Gia tham gia Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bè của TikTok (“Chương Trình”) có sẵn trên ứng dụng do TikTok sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn, ứng dụng di động TikTok (“Nền Tảng”), các trang web, dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung liên quan của chúng tôi do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát (“Dịch Vụ”).

Các Điều Khoản này phải tuân theo, và cũng sẽ bao gồm Điều Khoản Dịch Vụ, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Tiêu Chuẩn Cộng Đồng và các chính sách khác trên Nền Tảng và các điều khoản đó có thể được sửa đổi theo thời gian phù hợp với các điều khoản trong đó (Gọi chung là “Điều Khoản Nền Tảng”).

Chương Trình cho phép Người Tham Gia tích lũy điềm (“Điểm”) mà có thể được sử dụng để nhận phần thưởng bằng tiền (được tính bằng USD, hoặc khi TikTok cho là phù hợp và nếu có thể áp dụng, bằng bất kỳ loại tiền địa phương nào) và/ hoặc phần thưởng vật chất (gọi chung “Phần Thưởng”) bằng cách hoàn thành một số hoạt động như đã nêu trong Điều Khoản.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào dưới đây hoặc ngừng Chương Trình, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Người Tham Gia. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương Trình sau bất kỳ thay đổi nào trong Điều Khoản sẽ được coi là bạn chấp nhận các Điều Khoản sửa đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản đã sửa đổi, vui lòng chấm dứt việc tham gia Chương Trình.

Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản này trước khi tham gia Chương Trình. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản này, bạn không thể tham gia Chương Trình. Bằng cách tham gia vào Chương Trình này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện như được nêu dưới đây, và chấp nhận Điều Khoản này.

Cách Tham Gia

(a) Để tham gia Chương Trình, bạn có thể truy cập trang Chương Trình bằng cách nhấp vào biểu tượng phần thưởng ở góc trên cùng bên trái của thanh ‘Hồ sơ’ (có thể thể hiện bằng tiếng anh ‘Profile’) và/hoặc trên các thông báo nổi trên Nền Tảng TikTok, và làm theo hướng dẫn về cách tham gia (“Trang Giới Thiệu”). Bạn sẽ được yêu cầu đưa ra chấp thuận rõ ràng đối với Điều Khoản này để tham gia.

(b) Chương Trình bắt đầu từ [điền ngày bắt đầu] và sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới (“Thời Gian Chương Trình”). Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc kéo dài Thời Gian Chương Trình, hoặc ngừng Chương Trình bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi mà không cần thông báo trước cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn. Tuy nhiên, nếu chúng tôi sửa đổi, kéo dài Thời Gian Chương Trình hoặc ngừng Chương Trình, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước cho bạn.

(c) Người Tham Gia đồng ý rằng TikTok có toàn quyền quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc ngừng Chương Trình (bao gồm các tùy chọn rút tiền được phép), bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của TikTok. TikTok không đảm bảo bằng bất kỳ hình thức nào rằng Phần Thưởng có sẵn tại thời điểm cấp Điểm sẽ có sẵn để trao đổi tại thời điểm Người Tham Gia đổi Phần Thưởng.

Tính Đủ Điều Kiện

(a) Người Giới Thiệu Đủ Điều Kiện theo Chương Trình

Người Tham Gia đủ điều kiện là người giới thiệu đủ điều kiện (“Người Giới Thiệu”) nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:
(i) Người Giới Thiệu là người dùng hiện tại trên Nền Tảng;
(ii) Người Giới Thiệu từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp luật theo pháp luật hiện hành; và
(iii) trong thời gian Người Tham Gia tham gia Chương Trình, Người Giới Thiệu ở Malaysia, Philippines, Thái Lan hoặc Việt Nam.

(b) Người Dùng Mới Đủ Điều Kiện (như được định nghĩa dưới đây) theo Chương Trình

Người Tham Gia đủ điều kiện là người dùng mới đủ điều kiện (“Người Dùng Mới”) nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:
(i) Người Tham Gia không phải là người dùng hiện tại trên Nền Tảng, tức là người dùng chưa sử dụng, hoặc đăng ký hoặc cài đặt ứng dụng TikTok trước đó trên điện thoại của họ. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng TikTok trên điện thoại của mình, ngay cả khi bạn chưa tạo hoặc đăng ký tài khoản, bạn sẽ không còn được coi là Người Dùng Mới;
(ii) Người Tham Gia từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp luật theo pháp luật hiện hành;
(iii) trong thời gian Người Tham Gia tham gia Chương Trình, Người Dùng Mới ở cùng phạm vi tham gia của Người Giới Thiệu;
(iv) Người Tham Gia đã tạo một tài khoản mới trên Nền Tảng bằng một Mã Giới Thiệu (như được định nghĩa dưới đây) từ một Người Giới Thiệu; và
(v) Người Tham Gia chưa sử dụng Mã Giới Thiệu khác để đăng ký tài khoản trước đó.

(c) Người Tham Gia Đủ Điều Kiện cho các Nhiệm Vụ Đặc Biệt (như được định nghĩa dưới đây) theo Chương Trình

(i) Người Tham Gia từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực pháp luật theo pháp luật hiện hành; và
(ii) Người Tham Gia đáp ứng (các) yêu cầu bổ sung (nếu có) như được quy định trong Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt (như được định nghĩa dưới đây).

Chương Trình Giới Thiệu Chung

(a) Theo Điều Khoản được nêu tại đây, Người Dùng Mới và Người Giới Thiệu của họ đủ điều kiện để nhận Điểm mà có thể được sử dụng để nhận Phần Thưởng.

(b) Sau khi Người Tham Gia hoàn thành các hướng dẫn trên Trang Giới Thiệu, TikTok sẽ cung cấp cho Người Giới Thiệu một liên kết tải xuống duy nhất (“Liên Kết Tải Xuống”) và mã giới thiệu (“Mã Giới Thiệu”). Người Giới Thiệu có thể chia sẻ Liên Kết Tải Xuống và/hoặc Mã Giới Thiệu cho những cá nhân khác đủ điều kiện trở thành Người Dùng Mới như được nêu trong Phần 2(b) phía trên.

(c) Người Giới Thiệu đủ điều kiện nhận được tối thiểu [] Điểm nếu Người Dùng Mới tải xuống và đăng ký thành công (tức là tạo một tài khoản) trên Nền Tảng bằng Liên Kết Tải Xuống hoặc Mã Giới Thiệu của Người Giới Thiệu của họ (“Phần Thưởng Cho Người Giới Thiệu”). Phần Thưởng Cho Người Giới Thiệu chỉ có thể được Người Giới Thiệu nhận một lần cho mỗi Người Dùng Mới sử dụng thành công Liên Kết Tải Xuống hoặc Mã Giới Thiệu của Người Giới Thiệu.

(d) Người Dùng Mới đủ điều kiện nhận được tối thiểu [] Điểm nếu Người Dùng Mới tải xuống và đăng ký thành công (tức là tạo một tài khoản) trên Nền Tảng bằng Liên Kết Tải Xuống hoặc Mã Giới Thiệu của Người Giới Thiệu của họ (“Phần Thưởng Cho Người Dùng Mới”). Phần Thưởng Cho Người Dùng Mới này chỉ có thể được nhận một lần.

(e) Số tiền cuối cùng của Phần Thưởng Cho Người Giới Thiệu và Phần Thưởng Cho Người Dùng Mới sẽ được xác định dựa trên nhiều thông số bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giữ chân Người Dùng Mới do Người Giới Thiệu đó mời, mức độ tương tác của Người Dùng Mới đó trên Nền Tảng mỗi ngày, và các hoạt động trước đây của Người Giới Thiệu trên TikTok.

(f) Người Giới Thiệu đủ điều kiện để nhận thêm Phần Thưởng nếu Người Dùng Mới được giới thiệu hoàn thành thành công một số Nhiệm Vụ Đặc Biệt nhất định từ TikTok.

(g) Người Dùng Mới đủ điều kiện để nhận thêm Phần Thưởng nếu Người Dùng Mới hoàn thành thành công một số Nhiệm Vụ Đặc Biệt nhất định từ TikTok.

(h) Liên Kết Tải Xuống và Mã Giới Thiệu không nên được công khai hay phân phối trên các trang web thương mại (chẳng hạn như các trang web hoặc diễn đàn phiếu giảm giá hoặc giao dịch), blog hoặc qua các kênh khác. Liên Kết Tải Xuống và Mã Giới Thiệu không được bán và chỉ nên được phân phối miễn phí. Người Tham Gia bị cấm gửi thư rác cho người khác bằng lời mời giới thiệu, bao gồm gửi email hay nhắn tin hàng loạt cho những người mà bạn không biết bằng hệ thống tự động hoặc phần mềm chạy tự động hóa (bot) thông qua bất kỳ kênh nào. Người Tham Gia bị cấm trả tiền cho việc quảng cáo Liên Kết Tải Xuống và/hoặc Mã Giới Thiệu của họ. Người Tham Gia không được gây hiểu lầm hoặc cố gắng gây hiểu lầm bất kỳ ai có liên quan đến Chương Trình.

Nhiệm Vụ Đặc Biệt

(a) Chúng tôi bảo lưu quyền quảng bá các sự kiện, nhiệm vụ và hoạt động đặc biệt, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, mang đến cho Người Tham Gia cơ hội kiếm thêm Phần Thưởng bằng cách thực hiện một số nhiệm vụ được nêu trên Trang Giới Thiệu (“Nhiệm Vụ Đặc Biệt” ).

(b) Nhiệm Vụ Đặc Biệt tồn tại đồng thời với Chương Trình. Việc ngừng Chương Trình sẽ dẫn đến việc tự động ngừng Nhiệm Vụ Đặc Biệt.

(c) TikTok sẽ đặt ra các quy tắc, điều khoản và điều kiện của các Nhiệm Vụ Đặc Biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở:
(i) các tiêu chuẩn bổ sung để Người Tham Gia đủ điều kiện nhận Phần Thưởng bổ sung;
(ii) các quy tắc cụ thể đối với việc nhận Phần Thưởng từ Nhiệm Vụ Đặc Biệt; và
(iii) loại và số lượng Phần Thưởng, (“Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt”).

(d) Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt này sẽ được quy định trong Trang Giới Thiệu. Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt sẽ là một phần không thể tách rời của, và sẽ được đọc cùng với, Điều Khoản này.

(e) Nhiệm Vụ Đặc Biệt chỉ có thể được bắt đầu sau khi Người Tham Gia truy cập Trang Giới Thiệu. Phần Thưởng cho việc hoàn thành Nhiệm Vụ Đặc Biệt sẽ không được trao cho Người Tham Gia chưa từng truy cập Trang Giới Thiệu.

(f) Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt và/hoặc ngừng bất kỳ Nhiệm Vụ Đặc Biệt nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Người Tham Gia.

(g) Nếu có bất kỳ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản và Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt, các quy định của Quy Tắc Nhiệm Vụ Đặc Biệt, ngoại trừ Thời Gian Chương Trình, sẽ được ưu tiên áp dụng.

(h) Các Nhiệm Vụ Đặc Biệt bao gồm nhưng không giới hạn ở:

(i) Nhiệm vụ mời siêu thưởng: Nếu một Người Tham Gia mời 5 Người Dùng Mới, Người Tham Gia đó có thể đủ điều kiện để nhận [] Điểm. Để tránh nhầm lẫn, tần suất của nhiệm vụ này được giới hạn trong 10 vòng mỗi ngày.

(ii) Nhiệm vụ mời trong thời gian giới hạn: Nếu một Người Tham Gia mời Người Dùng Mới trong một khoảng thời gian nhất định, Người Tham Gia đó có thể đủ điều kiện để nhận số Điểm quy định tại trang thông tin liên quan của ứng dụng cho Chương Trình.

Điều Khoản Chung về Điểm và Phần Thưởng

(a) Người Tham Gia chỉ có thể nhận được Điểm khi tham gia vào Chương Trình Giới Thiệu Chung hoặc bằng cách hoàn thành Nhiệm Vụ Đặc Biệt. Không thể nhận Điểm và không thể kiếm Phần Thưởng bằng cách đổi tiền lấy Điểm hoặc Phần Thưởng.

(b) Không có Điểm hoặc Phần Thưởng nào có thể được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất kỳ người dùng nào khác của Nền Tảng hoặc bên thứ ba trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản.

(c) Điểm chỉ có thể kiếm được Phần Thưởng và không thể đổi lấy bất kỳ vật phẩm ảo nào khác trên Nền Tảng. Bất kể điều gì có nội dung trái ngược, Điểm không thể được chuyển giao sang một nền tảng bên thứ ba bất kỳ để được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong nền tảng bên thứ ba đó.

(d) Phần Thưởng được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và không thể trao đổi được. TikTok từ chối mọi bảo đảm và tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự bảo đảm hoặc đại diện nào về khả năng sử dụng, chất lượng thỏa đáng, khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể của Phần Thưởng, hoặc bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi các nhà sản xuất, nhà phân phối và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Phần Thưởng là chính xác, rằng Phần Thưởng sẽ đáp ứng các yêu cầu của Người Tham Gia.

(e) Việc bán, đổi chác không dùng tiền, chuyển nhượng, trao đổi, chuyển giao hoặc hủy bỏ bất kỳ Điểm hoặc Phần Thưởng nào khác, ngoài phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản này, đều bị nghiêm cấm.

(f) Điểm và Phần Thưởng không cấu thành tài sản và không thể được chuyển giao: (a) khi chết; (b) như một phần của vấn đề quan hệ trong nước; hoặc (c) trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

(g) Bất kỳ Điểm và Phần Thưởng nào được chuyển nhượng, bán, hoặc chuyển giao theo cách khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều vô hiệu và không có giá trị.

Bất kỳ người dùng nào của Nền Tảng vi phạm sự hạn chế này đều có thể bị chúng tôi chấm dứt tài khoản, mất tất cả Điểm và Phần Thưởng từ tài khoản của họ, và/hoặc chịu trách nhiệm về thiệt hại cũng như chi phí kiện tụng và giao dịch.

(h) Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối trong việc quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ Điểm và/hoặc Phần Thưởng khi chúng tôi thấy phù hợp theo quyết định riêng của mình, trong bất kỳ trường hợp chung hoặc cụ thể nào, và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn dựa trên việc chúng tôi thực hiện quyền này.

(i) Chúng tôi bảo lưu quyền loại bạn hoặc Người Dùng Mới khỏi Chương Trình, không thưởng bất kỳ Điểm nào hoặc cho phép Phần Thưởng, nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn, người dùng được mời, và/hoặc Người Dùng Mới:

(i) đã can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quy trình hoặc hoạt động của Chương Trình;

(ii) đã vi phạm Điều Khoản này hoặc Điều Khoản Nền Tảng

(iii) đã thực hiện các hành vi với ý định quấy rối bất kỳ người nào khác; và/hoặc

(iv) đã thực hiện bất kỳ hành vi đưa thông tin sai lệch nào về, đã lạm dụng, hoặc đã thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm nào (bao gồm cả gian lận) liên quan đến Chương Trình.

(j) Tổng số Phần Thưởng mà mỗi Người Tham Gia trong Chương Trình kiếm được sẽ được xác định bởi (các) bản ghi được hiển thị trong ứng dụng trên trang liên quan (chẳng hạn như Trang Giới Thiệu) của Chương Trình trên Nền Tảng (“(Các) Kết Quả Được Hiển Thị”), tuy nhiên, TikTok bảo lưu quyền giải thích và/hoặc điều chỉnh (Các) Kết Quả Được Hiển Thị nếu (Các) Kết Quả Được Hiển Thị là (các) lỗi ngoài ý muốn đã xảy ra mà không có bất kỳ sự gian lận hay hành vi sai trái cố ý nào của TikTok.

(k) Chương Trình có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung, và Người Tham Gia đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho Chương Trình.

(l) Bất kỳ chi phí bổ sung nào khi yêu cầu Phần Thưởng hoặc bất kỳ khoản thuế nào áp dụng cho Chương Trình (bao gồm Phần Thưởng) sẽ do Người Tham Gia nhận Phần Thưởng đó chịu trách nhiệm thanh toán. Để tránh nhầm lẫn, TikTok không thực hiện bất kỳ trách nhiệm khấu trừ thuế nào thay cho Người Tham Gia.

Điều Khoản Chung về việc Nhận Phần Thưởng

(a) Phần Thưởng của bạn chỉ có thể được rút bằng tiền địa phương hiện hành. Số tiền địa phương hiện hành tương đương với Phần Thưởng bạn đã kiếm được sẽ được hiển thị trên Nền Tảng tại trang thông tin liên quan.

(b) Bạn có thể rút Phần Thưởng thông qua PayPal, tài khoản ngân hàng của mình hoặc bằng cách nạp tiền trên thiết bị di động (nếu có). Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp liên quan đến tài khoản được chỉ định hoặc số điện thoại di động để rút của bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do việc cung cấp thông tin PayPal hoặc tài khoản ngân hàng hoặc số điện thoại di động không chính xác hoặc không đầy đủ.

(c) Số dư Phần Thưởng TikTok của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong số đó) không thể được chuyển giao cho những người dùng khác của Nền Tảng TikTok và bạn không thể gửi tiền vào ví của Chương Trình để tăng số dư Phần Thưởng hoặc Điểm của mình.

(d) Được phép rút Phần Thưởng nếu số dư Phần Thưởng lớn hơn hoặc bằng ngưỡng [ ] Điểm.

(e) Bạn chỉ có thể rút tiền một lần mỗi ngày và với số tiền tối thiểu là [ ] USD (hoặc số tiền địa phương tương đương). Bạn không thể rút tiền nếu số tiền rút nhỏ hơn [ ] USD (hoặc số tiền địa phương tương đương).

(f) Mọi lần rút tiền đều tuân theo tất cả pháp luật hiện hành tại quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cư trú hoặc nhận thanh toán.

(g) Nếu bạn phải chịu bất kỳ khoản thuế nào đối với bất kỳ việc rút tiền nào tại Chương Trình do bất kỳ khu vực tài phán nào khác ngoài quốc gia nơi bạn ở quy định, bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế đó (bao gồm mọi khoản tiền phạt hoặc lãi liên quan) cho cơ quan thuế liên quan.

(h) Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tuyệt đối để quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ tính năng rút tiền khi chúng tôi thấy phù hợp theo quyết định riêng của chúng tôi, trong bất kỳ trường hợp chung hoặc cụ thể nào, và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn dựa trên việc chúng tôi thực hiện quyền này.

(i) Chúng tôi bảo lưu quyền xác minh thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như danh tính, tuổi (bằng cách yêu cầu bản sao thẻ căn cước của bạn, hoặc bằng chứng khác mà có thể được yêu cầu) và các điều kiện về tính đủ điều kiện cho đến khi chúng tôi hài lòng trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.

(j) Chúng tôi bảo lưu quyền khấu trừ hoặc làm mất hiệu lực Điểm từ tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm Điều Khoản này.

(k) Chúng tôi có thể hủy bất kỳ chương trình Nhiệm Vụ Đặc Biệt nào vào bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi hủy Nhiệm Vụ Đặc Biệt, Điểm kiếm được trước khi sự kiện kết thúc sẽ vẫn có giá trị. Người Tham Gia cần rút tiền không muộn hơn bảy (7) ngày sau khi chấm dứt ưu đãi Điểm, nếu không, bất kỳ Điểm nào kiếm được sẽ bị xóa và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm rút ra số dư đã hết hạn của bạn.

(l) Mỗi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (chẳng hạn như PayPal) có thể có các điều khoản và điều kiện riêng liên quan đến việc rút thưởng. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện riêng biệt với nhà cung cấp dịch vụ ngoài các Điều Khoản này có thể áp dụng cho việc rút Phần Thưởng và có thể thay đổi theo thời gian. TikTok không có quyền kiểm soát đối với các điều khoản và điều kiện của mỗi nhà cung cấp dịch vụ và trong mọi trường hợp sẽ không phải là một bên của bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.

(m) Chúng tôi sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào đối với việc xử lý yêu cầu rút tiền của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào mà bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nào có thể tính cho bạn khi rút Phần Thưởng theo các điều khoản và điều kiện mà bạn đã đồng ý với họ. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ hiện hành của bạn để biết thêm thông tin.

Các Quy Tắc Chung của Chương Trình

(a) Thông Báo. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về bất kỳ Điểm hoặc Phần Thưởng nào mà bạn nhận được qua thông báo Nền Tảng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nỗ lực thông báo không thành công. Vui lòng kiểm tra tài khoản TikTok và tin nhắn email của bạn thường xuyên, bao gồm cả các thư mục “rác” của bạn.

(b) Dữ Liệu Cá Nhân. Việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn và của Người Tham Gia sẽ tuân theo Điều Khoản này và như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của TikTok. TikTok có thể thu thập thông tin cá nhân của Người Tham Gia để xử lý việc giải ngân và/hoặc phân phát Phần Thưởng, thông tin liên quan đến Chương Trình và cho mục đích điều hành chương trình theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của TikTok. Nếu Người Tham Gia không sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của mình, thì TikTok sẽ không thể thực hiện, trả thưởng và/hoặc phân phát Phần Thưởng. Bằng cách chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân, mỗi Người Tham Gia như vậy thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ quyền nào của họ đối với Phần Thưởng từ Chương Trình này sẽ bị mất và họ sẽ giải phóng và loại bỏ TikTok khỏi mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề này, và cam kết không gửi bất kỳ khiếu nại nào cho TikTok về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chương Trình này.

(c) Huỷ Bỏ và Hủy Tư Cách. TikTok bảo lưu quyền đối với bất kỳ biện pháp khắc phục nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ hoặc hủy tư cách tài khoản của Người Tham Gia và/hoặc hủy tư cách bất kỳ Người Tham Gia nào khỏi việc nhận được bất kỳ Phần Thưởng nào trong Chương Trình vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi, nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Người Tham Gia:

(i) đã can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quy trình hoặc hoạt động của Chương Trình;

(ii) đã vi phạm Điều Khoản này hoặc Điều Khoản Nền Tảng;

(iii) đã thực hiện các hành vi với ý định làm phiền hoặc quấy rối bất kỳ người nào khác;

(iv) đã thực hiện bất kỳ hành vi đưa thông tin sai lệch nào về, đã lạm dụng, hoặc đã thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành động gian lận và tài trợ khủng bố) liên quan đến, Chương Trình; và/hoặc

(v) sẽ hoặc có thể mang tiếng xấu đến cho chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi.

(d) Cập Nhật Điều Khoản. TikTok có thể sửa đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện của Chương Trình, hoặc Nhiệm Vụ Đặc Biệt, bao gồm số lượng Phần Thưởng, phương thức rút tiền, hoặc giới hạn đối với bất kỳ khoản rút Phần Thưởng nào đối với mỗi Người Tham Gia vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Các điều khoản và điều kiện được sửa đổi hoặc cập nhật sẽ được đăng và có hiệu lực khi đăng, hoặc vào một ngày khác.

(e) Giới Hạn Trách Nhiệm. TikTok sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào (bao gồm thiên tai, vi-rút corona (COVID-19) mới, đại dịch, phiên bản đột biến của đại dịch, cách ly, các hoạt động theo chỉ thị của cơ quan chính phủ, tấn công mạng), bất kỳ khiếm khuyết kỹ thuật, phần cứng, phần mềm hoặc cố hữu nào trong bộ điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào và cũng sẽ được giữ vô hại khỏi bất kỳ kết nối mạng bị mất hoặc không khả dụng, lỗi, sự không đầy đủ, không chính xác, hoặc chậm trễ nào gây ra bởi bạn hoặc bất kỳ thiết bị hoặc chương trình nào liên quan hoặc được sử dụng trong Chương Trình này hoặc bất kỳ lỗi nào do con người hoặc không phải do con người có thể xảy ra trong quá trình xử lý Chương Trình này bao gồm cả việc không thể rút tiền hoặc bất kỳ lỗi rút tiền nào sau đó.

(f) Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, TikTok (bao gồm những người có chức vụ, nhân viên và đại lý tương ứng của TikTok) sẽ không chịu trách nhiệm và loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý (bao gồm cả những trách nhiệm pháp lý (trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân) do sơ suất), đối với bất kỳ sự tử vong, thương tích cá nhân, hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả việc mất cơ hội), cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc mang tính hậu quả, phát sinh theo bất kỳ cách nào từ (i) Chương Trình; (ii) bất kỳ khó khăn kỹ thuật hoặc trục trặc thiết bị nào (có hay không dưới sự kiểm soát của TikTok); (iii) mọi hành vi trộm cắp, truy cập trái phép hoặc sự can thiệp của bên thứ ba; (iv) bất kỳ sự thay đổi nào về giá trị Phần Thưởng cho dù được nêu trong Điều Khoản này hay không; (v) bất kỳ nghĩa vụ thuế nào phát sinh hoặc tích lũy cho Người Tham Gia hoặc phát sinh hoặc tích lũy liên quan đến Chương Trình này; hoặc (vii) việc sử dụng Phần Thưởng.

(g) Mối Quan Hệ Của Các Bên. Việc bạn tham gia Chương Trình không ngụ ý bất kỳ quan hệ đại lý, đại diện, tài trợ, hoặc chứng thực nào giữa TikTok và bạn.

(h) Hoạt Động Quảng Cáo Của TikTok. Mỗi Người Tham Gia đồng ý và chấp thuận rằng TikTok có thể phân phối hoặc sử dụng thông tin chi tiết của Người Tham Gia (bao gồm bất kỳ ảnh đại diện và thông tin chi tiết nào được công bố công khai trên TikTok hoặc Facebook hoặc Instagram): (i) liên quan đến, hoặc nhằm quảng bá, Chương Trình này; (ii) theo bất kỳ cách thức, định dạng hoặc phương tiện nào đã biết đến hoặc sau này sẽ được phát triển, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn trên các nền tảng trực tuyến như TikTok, Facebook, YouTube, Twitter và Instagram; (iii) bao gồm cho bất kỳ mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nào của TikTok và các mục đích thương mại khác; và (v) mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc thu thập thêm sự đồng ý. Mỗi Người Tham Gia theo đây cấp quyền cho TikTok, theo tùy chọn và quyết định duy nhất của TikTok, để hiển thị tên, bảng xếp hạng và kết quả của Chương Trình, trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào và theo bất kỳ cách nào hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát triển. Mỗi Người Tham Gia cấp cho TikTok một cách không thể hủy ngang mọi sự đồng ý và từ bỏ cần thiết liên quan đến những điều nêu trên, mà không phải bồi thường thêm cho Người Tham Gia.

(i) Bảo Mật. Bất kỳ thông tin nào về TikTok, các bên liên kết của TikTok, hoặc các sản phẩm của TikTok, bao gồm cả Nền Tảng và Dịch Vụ, được cung cấp cho bạn theo Chương Trình này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều Khoản này, mà không được công bố công khai là thông tin bí mật của TikTok (“Thông Tin Bí Mật”). Bạn đồng ý không tiết lộ Thông Tin Bí Mật của TikTok cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi được TikTok chấp thuận bằng văn bản.

(j) Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm. Chương Trình này không liên quan đến bất kỳ hình thức may rủi, đấu giá hay cuộc thi nào và dựa trên các tiêu chí trao giải khách quan. Ngoài những gì được nêu rõ ràng trong Điều Khoản này, TikTok không đưa ra bất kỳ lời hứa hay cam kết nào về Chương Trình, Dịch Vụ, hoặc Nền Tảng, chẳng hạn như chức năng cụ thể của Chương Trình, hoặc độ tin cậy, tính khả dụng, hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn. Nền Tảng và các dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng”. Trong phạm vi pháp luật cho phép, TikTok loại trừ tất cả các bảo đảm, rõ ràng, theo luật định hoặc ngụ ý. TikTok từ chối rõ ràng các bảo đảm hoặc điều kiện về sự không vi phạm, khả năng bán được, và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

(k) Chuyển Nhượng. Người Tham Gia sẽ không chuyển nhượng, bán, chuyển giao, ủy quyền hoặc loại bỏ, dù tự nguyện hay không tự nguyện, theo pháp luật hoặc theo cách khác, Điều Khoản này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TikTok. TikTok có thể tự do chuyển nhượng Điều Khoản này hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Điều Khoản này mà không cần sự đồng ý của Người Tham Gia.

(l) Tính Riêng Rẽ. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản này bị phát hiện là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì chúng sẽ bị xóa khỏi Điều Khoản này và các điều khoản còn lại sẽ tồn tại và có hiệu lực đầy đủ.

(m) Pháp Luật Điều Chỉnh Và Diễn Đàn Giải Quyết Tranh Chấp. Điều Khoản này được giải thích và hiểu theo pháp luật của Cộng Hòa Singapore và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, sẽ được gửi tới và giải quyết cuối cùng bằng trọng tài bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (“SIAC”). Việc giải quyết bằng trọng tài như vậy sẽ được tiến hành theo các quy tắc của SIAC trong thời gian hiện tại (“Quy Tắc”), mà Quy Tắc được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu tại Điều Khoản này.

(n) Liên Hệ. Đối với những câu hỏi và/hoặc thắc mắc liên quan đến Chương Trình, vui lòng liên hệ với [email protected].

(o) Ngôn ngữ: Điều khoản được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Bản tiếng Việt chỉ mang tính chất tham khảo, bản tiếng Anh mang tính chất áp dụng và có giá trị pháp lý điều chỉnh.